Інтегрована Розподілена Базисна Інформаційна Система
ІРБІС
Управління кадрами, розрахунок заробітної плати Здійснення господарської діяльності банку
ІРБІС забезпечує управління виробничими процесами (бізнес-процесами) багатопрофільних банків, фінансових та виробничих підприємств через механізми управління персоналом, автоматичною
передачі порцій роботи від виконавця до виконавця відповідно до стандарту Workflow та відображення руху матеріальних та грошових потоків у бухгалтерському та матеріальному обліку відповідно до чинних
в Україні стандартами бухгалтерського обліку та нормативної бази.
Концептуально система забезпечує комплексну автоматизацію діяльності банку з можливістю як централізації функцій лише на рівні Головного офісу, і децентралізованої обробки даних.
Система охоплює всі напрямки внутрішньогосподарської діяльності банку: кадри, зарплата, бухгалтерський облік, облік основних засобів та нематеріальних активів, облік капітальних інвестицій, облік госп. договорів та ін.

Основні характеристики програмного комплексу:

Архітектурні рішення
модульна архітектура (самостійно працюючі модулі);
Технологічність
швидке налаштування бізнес-процесів;
масштабованість
масштабованість (може працювати у невеликих банках та у великих банках з розгорнутою інфраструктурою).
Система реалізована на основі трирівневої архітектури:
Клієнт – Сервер додатків – Сервер БД.
Властивості та переваги програмного комплексу ІРБІС:
відповідає міжнародним стандартам великих промислових систем;

o надає всім структурам організації (у тому числі територіально розділеним підрозділам) та клієнтам фінансових установ єдиний інформаційний та технологічний простір у режимі реального часу;
надає можливість побудови гнучких бізнес-процесів організації будь-яких профілів;
забезпечує адаптацію до різноманітних організаційних архітектур, архітектур обчислювальних мереж та інформаційних центрів;

є тонкий клієнт (RIA-клієнт), побудований з урахуванням технології AJAX (RIA – Rich Internet Application). Тобто. забезпечує роботу серед Internet/Intranet. Завдяки використанню внутрішньофірмової розробки – бібліотеці Bosfor, товстий та тонкий клієнт комплексу функціонально ідентичні;

система проста та легка у використанні та розширенні можливостей;
підтримує три мови: українську, російську та англійську.
У продукті використовується розвинена система внутрішнього аудиту, поєднана із протоколюванням. Система протоколювання призначена для занесення до протоколу подій, що відбуваються в системі, з можливістю відновлення послідовності подій за часом. У протоколі записуються повідомлення, що видаються підсистемами ІРБІС (як інформаційні, так і повідомлення про помилки).

Функціональна архітектура комплексу «ІРБІС»

Управління кадрами (персонал)
Система «Персонал» забезпечує всі технологічні процеси управління персоналом, в т.ч. організацію документообігу та формування звітної документації
Заробітня плата
Призначена для автоматизації розрахунку заробітної плати як окремих підрозділів або окремих працівників банку, так і централізованого розрахунку зарплати для всього банку.
Господарська діяльність банку
Підсистема «Господарська діяльність банку» є системою управління процесами в багатофіліальному банку з розвиненою інфраструктурою, що забезпечує оперативний фінансовий, податковий та управлінський облік
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Підтримка централізованої роботи кадрової служби установи
Проведення штатної політики на основі наказів та підтримка кадрового документообігу;

Персонал

Усі технологічні процеси з управління персоналом, у т.ч. організація документообігу та формування звітної документації
Зберігання штатних розкладів (чинної та будь-якої кількості проектних) та посадових інструкцій;

Підтримка процесу реорганізації організаційно-штатної структури установи.
Облік та зберігання особових справ як співробітників банку, так і претендентів на вакансії (персональні дані, освіта, попередні місця роботи, навички та вміння, знання мов тощо);

Наочний та оперативний доступ керівництва банку закладу до особистих справ працівників.

Отримання необхідних відомостей щодо структури підприємства, штатного розкладу, вакансій;

Автоматизований облік робочого дня (табельний облік);
Інформаційна взаємодія із завданнями суміжних напрямів – «Заробітна плата», «Матеріальний облік господарської діяльності», «Фінансове ядро» та ін.;

Усі функції оперативного кадрового обліку;
Корпоративна аналітична та статистична обробка предметної інформації у різних зрізах
Заробітня плата
Призначена для автоматизації розрахунку заробітної плати як окремих підрозділів або окремих працівників банку, так і централізованого розрахунку зарплати для всього банку.

Усі параметри розрахунку зарплати (відсотки утримання податків, актуальні значення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, податкової соціальної пільги тощо) налаштовуються користувачем.
Забезпечує всі технологічні процеси з розрахунку заробітної плати та формування платіжної та звітної документації, в т.ч. організацію документообігу.

Відповідає всім вимогам сучасного законодавства щодо нарахувань, утримань із заробітної плати, а також формуванню звітної документації, передбаченої законодавством.
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Система відповідає всім вимогам сучасного законодавства щодо нарахувань, утримань із заробітної плати, а також формуванню звітної документації, передбаченої законодавством
Господарська діяльність банку
система управління процесами у багатофіліальному банку з розвиненою інфраструктурою, що забезпечує оперативний фінансовий, податковий та управлінський облік
Гнучке налаштування технології введення, перевірки та оплати документів

Перегляду картотек, операцій та формування звітів за підлеглими підрозділами, у тому числі територіально віддаленими

Окремий облік об'єктів, переданих частково чи повністю в оренду
Розмежування повноважень користувачів до підрозділів, об'єктів обліку, переліку доступних для виконання операцій

Зв'язок співробітників банку (матеріально-відповідальні особи, комірники, водії, диспетчери, користувачі) з підсистемою «Управління персоналом» «С-ІСАОД»
ЗАМОВНИКАМ ГАРАНТУЄТЬСЯ
Система оптимального управління активами з одержання банком максимального прибутку. Централізація обліку та можливість оперативного контролю за операціями, що виконуються у підрозділах
Склад підсистеми
«Господарська діяльність банку»
1
Облік основних засобів та нематеріальних активів (ОСиНА)
2
Облік капітальних інвестицій (КІ)
3
Облік активів, призначених для продажу (НАВП)
4
Облік інвестиційної нерухомості (ІН)
5
Податковий облік основних засобів
6
Облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)
7
Облік транспортних засобів та ПММ
8
Облік шин та акумуляторів
9
Доручення отримання цінностей. Ведення договорів
Централізація ведення обліку у багатофіліальному банку

Комплекс ІРБІС © 2000-2017 має свідоцтво про реєстрацію авторського права № 14742 від 24.11.2005 року.